بودجه‌بندی درس‌های اختصاصی تجربی در کنکور نظام جدید

در فایل پیوست بودجه بندی هر مبحث در تمامی درس‌های اختصاصی کنکور 98 نظام جدید پیوست شده است.

بودجه‌بندی درس‌های اختصاصی تجربی در کنکور نظام جدید

در فایل پیوست بودجه بندی هر مبحث در تمامی درس های اختصاصی کنکور 98 تجربی نظام جدید آمده است.