تورق سریع برترهای تهران:جواد زاهدی

در مقاله‌ی زیر، یکی از برترهای تهران، با میانگین تراز بالای 7500، از برنامه‌اش در هفته‌ی پایانی گفته است...

تورق سریع برترهای تهران:جواد زاهدی

جواد زاهدی هستم دوازدهم ریاضی با میانگین تراز 7600 از مدرسه رشد:

کدام قسمت ها را می خواهید هفته آخر بخوانید؟

من می‌خواهم بیشتر مطالعه کنم: لغت و املا در فارسی، متن دینی را می‌خواهم روزنامه وار بخوانم، از شیمی یک سری خلاصه نویسی دارم آن ها را هم می خوانم (بیشتر مطالب حفظی هستند.)

خودتان خلاصه‌نویسی کرده‌اید؟

بله

چرا خلاصه‌نویسی‌های خودتان را به مطالب دیگر ترجیح می‌دهید؟

خوب مطالب خودم کامل تر هستند.

یک دفتری هم دارم برای دروس تخصصی که می‌خواهم آن را هم مرور کنم که در آن نکته، فرمول و مطالب حفظی را نوشته ام.

برای دروس تخصصی به نکته برداری اکتفا می کنم. تست نمی زنم و نیاز ندارم.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

5/28/2023 7:21:01 AM