روش مطالعه ریدینگ و کلوزتست-زبان 3-محمد حسن نیا

محمدحسن نیا از روش مطالعه خود در بحث کلوز تست و ریدینگ و چگونگی افزایش درصدش با استفاده ازاین روش می‌گوید...

روش مطالعه ریدینگ و کلوزتست-زبان 3-محمد حسن نیا

محمد حسن نیا

رتبه 20 سهمیه 5% - دانشجوی دندانپزشکی شهید بهشتی

درس : زبان انگلیسی

مبحث : درک مطلب زبان

*در درس زبان انگلیسی پاسخ صحیح در زمان خودش به تست‌های Reading در اوایل کار برای من یک امر محال بود.

*تا اینکه از دوران نوروز به بعد هر روز دو Reading از کنکورهای قبلی جواب می‌دادم و زمان آن را در بالای صفحه با تعداد غلط‌ها می‌نوشتم. سپس دوباره درک مطلب را کلمه به کلمه پاسخ‌نامه تحلیل کرده و اگر لغتی را بلد نبودم آن را جدا یادداشت می‌کردم.

*در پایان نیز دو کار می‌کردم. یک، از خودم می پرسیدم که چرا سوالی را غلط زدم (همین امر باعث می‌شد علّت غلط زدن را بفهمم و دیگر اشتباه نکنم) و دوم مرور لغت‌های خارج کتابی که ازدرک مطلب ها استخراج می کردم.

*با این کار من اوایل سال که مشکل زمان در حل Reading زبان داشتم در آخر سال به نقطه قوتی برای ذخیره زمان در دفترچه‌ی عمومی‌ها برای من شد.