چیستان‌های بسیار سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد(2)

چیستان‌های سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد در ادامه تهیه و جمع آوری شده است.

چیستان‌های بسیار سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد(2)


چیستان 7- چه تفاوت آشکاری بین مس، کُرُم، طلا و آهن وجود دارد؟

 

چیستان 8- شخصی دریک اتاق به ابعاد ۵×۲۰×۲۰ متر، خودش را با یک ریسمان دومتری از سقف آویزان می کند و دار می زند. وقتی به در اتاق او می آیند و می بینند از او صدایی شنیده نمی شود، نگران می شوند و در را می شکنند با کمال تعجب می بینند، او از سقف خودش را دار زده است و در اتاق را از درون قفل کرده و کلید را در جیبش گذاشته است. با اینکه میز، صندلی، نردبام یا چیز دیگری در اتاق نبوده است، او چگونه خود را دار زده است؟

 

چیستان 9- از حضرت علی (ع) پرسیدند:
واجب و واجبتر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

 

چیستان 10 آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

 

چیستان 11- منظور از «خروس بیوه» چیست؟

 

چیستان 12– آن چیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟


جواب
جواب 7- آهن، زیرا سایر فلزات فاقد نقطه هستند و تنها آهن است که نقطه دارد.

 

جواب 8- پیش از خودکشی، تعدادی قالب یخ به درون اتاق می آورد، آنها را روی هم و زیر پا می گذارد و با استفاده از آنها طناب را به سقف وصل می کند و به گردن خود می اندازد. آنگاه یخها کم کم آب می شوند و از پایین در اتاق به بیرون تراوش می کنند بطوریکه هنگام حضور دیگران اثری از یخها نبوده و همین امر موجبات شگفتی آنان را فراهم می سازد

 

جواب 9- حضرت علی (ع) فرمود: ۱- واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه است ۲- نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ است ۳- عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست ۴- سخت قبر است و از آن سخت تر، دست خالی به قبر رفتن است

 

جواب 10- ناودان 

 

جواب 11- منظور از خروس بیوه همان «خرس» است، زیرا خروس بی «و» یعنی بدون واو خرس می شود.

 

جواب 12- سال ماه شب و روز


6/1/2023 2:15:44 AM
Menu