شعر کودکانه سفره هفت سین « شعر سنبل و سنجد »

شعر کودکانه - هفت سین-شعر سنبل- شعر سنجد-سکه سفره هفت سین-سین‌های هفت سین

شعر کودکانه سفره هفت سین « شعر سنبل و سنجد »


                🌷شعرسنبل🌷

من سنبلم من سنبلم

همنشین با بلبلم

وقتی میام به بستان

باغبون میشه چه خندان

نزدیک عید نوروز

با طبل حاجی فیروز

🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹


                   💐شعرسنجد💐

من سنجد لباس گلی

سرخ سفید وتپلی

باناز و اطوار و ادا

می نشینم پیش شما

نزدیک عید نوروز

با تبل حاجی فیروز

🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹


3/23/2023 4:33:03 AM