داستان تصویری- 1

به تصویر نشان داده شده دقت کنید. مراحل پشت سر هم یک اتفاق را نشان می‌دهد. آن‌چه از تصویر دریافت کردید را بیان کنید.

داستان تصویری- 1

داستان نويسي يكي از فعاليت‌هايي است كه براي تقويت دايره لغات، مهارت تفكر و تقويت درس فارسي توصيه مي شود.

تصوير زير يك داستان كوتاه را بيان مي‌كند.

آن چه از تصاوير متوجه شديد را بيان كنيد.

يك نام براي داستان كوتاه خود انتخاب كنيد.


منبع :