صفحه اینستاگرام ویژه هنرستانی‌ها

دانش‌آموزان هنرستانی می‌توانند خبرهای مربوط به هنرستانی‌ها و مطالب آموزشی مرتبط با رشته خود را در صفحه اینستاگرام گروه هنرستان کانون نیز دنبال کنند.

صفحه اینستاگرام ویژه هنرستانی‌ها

دانش‌آموزان هنرستانی می‌توانند خبرهای مربوط به هنرستانی‌ها و مطالب آموزشی مرتبط با رشته خود را در صفحه اینستاگرام گروه هنرستان کانون نیز دنبال کنند. 

برای ورود به این صفحه، نام گروه هنرستان کانون قلم‌چی (Honarestan.kanoon) را در برنامه اینستاگرام خود، جستجو کنید.


اینستاگرام گروه هنرستان کانون قلم‌چی


4/2/2023 8:29:06 AM