آزمون‌های هنرستان، برنامه راهبردی و کتاب‌های جامع

آزمون‌های تابستان کانون قلم‌چی در مقطع هنرستان در هر سه پایه تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار می‌شود.

آزمون‌های هنرستان، برنامه راهبردی و کتاب‌های جامع

آزمون‌های تابستان کانون قلم‌چی در مقطع هنرستان در هر سه پایه تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار می‌شود.


 -هدف از اجرای آزمون‌های تابستان چیست؟

 - آزمونهای هنرستان در چه رشته‌هایی برگزار می‌شود؟

 - منظور از برنامه راهبردی چیست؟

-  کتابهای هنرستانی کانون، چه کتابهایی هستند؟


 - برای پاسخ به این پرسش‌ها و اطلاعات بیش‌تر، فایل ضمیمه را ببینید.

4/2/2023 9:16:09 AM