واکنش های اسید باز

.

واکنش های اسید باز

واکنش هاي اسيد- باز
ما در زندگي روزانه خود مي توانيم مثال هاي بارز زيادي را در مورد واکنش هاي اسيد- باز بزنيم.Naclيا نمک غذا يکي از آنهاست.
اطلاعات بيشتر را در مورد واکنش هاي اسيد- باز و مثال هاي مربوط به آن در اين مقاله جست وجو کنيد.
اسيد و باز بخش خيلي مهمي از شيمي را تشکيل مي دهند.
يک اسيد ترکيبي است که وقتي در آب حل مي شود يون
H بدهد در حالي که يک باز ترکيبي است که يون OHدر آب بدهد.
وقتي يک واکنش بين ترکيبات اسيد- باز رخ مي دهد محصولات نهايي هميشه خنثي هستند و مانند اسيد وباز که روي هم تاثير مي گذارند وباعث خنثي شدن محصول مي شوند.
بنابراين ما مي توانيم بگويم که واکنش شيميايي بين يک اسيد وباز براي توليد محصولات خنثي " به عنوان واکنش اسيد وبازشناخته شده است.
تعريف هاي عمومي زيادي از واکنش هاي اسيد-باز موجود است.
در اين مقاله چگونگي يک واکنش اسيد- باز وبعضي ازمثال هاي مربوط به آن را توضيح خواهيم داد.
واکنش هاي ا سيد – باز در شيمي آلي
قبل از پرش در مبحث واکنش هاي اسيد –بازمابايد بدانيم که دقيقا يک اسيد ويا يک باز چيست!بنابراين اجازه بدهيدکه معادله وطبيعت يک اسيد ويا يک باز را وقتي که در آب مخلوط مي شوند بينيم.
اسيد
اسيد-وقتي در آب حل مي شود تفکيک شده ويون هاي
Hآزاد مي کند.اسيديته مي تواند به کمک PHترکيب اندازه گيري شود.اگر PH کمتر از 7باشد گفته مي شود که ترکيب اسيدي است واگر PHخيلي کمتر از7باشد ترکيب" خيلي اسيدي" در نظر گرفته مي شود.
معادله زير به شما کمک خواهد کرد که تفکيک يک اسيد را درمحلول آب بهتربفهميد.

HCl(g)+H2O ----H(aq)+Cl(aq)

باز
باز-وقتي در آب حل مي شود تفکيک خواهد شد ويون هاي
OHآزاد خواهد کرد.مانند اسيد- قدرت بازي نيز مي تواند با PHمربوط به آن اندازه گيري شود.
ترکيباتي با
PHبالاي7باز شناخته مي شوند.معادله زير به شما کمک خواهد کرد که بفهميدچطور

يک باز درمحلول آبي حل خواهد شد.

NaOH(s)+H2O----Na(aq)+OH(aq)

واکنش هاي اسيد و باز
با دادن معادله هاي اسيد –باز در بالامي توانيم تفکيک آن ها را در آب بفهميم.حالا اجازه بدهيدبا واکنش هاي اسيد- بازياخنثي شدن به پيش حرکت کنيم.مثالي از HClوNaOH بزنيم.

HCl(aq)+NaOH(aq)----NaCl(aq)+H2O(l)

شما در زير مي توانيد بفهميد که اين واکنش طي دو مرحله است.

HCl(aq)+NaOH(aq)----H(aq)+Cl(aq)+Na(aq)+OH(aq)---NaCl(aq)+H2O(l)

واکنش هاي بالا نشان مي دهد که تفکيک HClوNaOHچگونه انجام مي پذيرد.محصول نهايي مولکول هاي H2OونمکNaClمي باشد.
بنابراين ماهم‌چنين مي توانيم بگوييم که محصول نهايي يک واکنش اسيد- باز يک نمک است.نمک ها که به وسيله واکنش هاي اسيد-بازتوليد مي شوند خنثي هستندووقتي در آب حل مي شوند مانند يک الکتروليت رفتار مي کنندوهادي الکتريسيته هستند.واکنش هاي اسيد- باز به قدرت اسيد وباز بستگي دارد.
اين بدين معني است که اگر واکنش بين يک اسيد قوي ويک باز ضعيف باشد پس نتيجه اش از واکنش بين يک اسيد قوي ويک باز قوي ويا يک اسيد ضعيف ويک
باز ضعيف خيلي متفاوت است.
مثال هايي از واکنش هاي اسيد-باز
حالا شما بايد درمورد مفهوم واکنش هاي اسيد- بازآگاه باشيد.در زير مثال هايي از واکنش هايي اسيد-باز موجود است.واکنش ها بين مولکول هاي اسيد وباز مي باشد ومحصول نهايي يک نمک است.
#مثال 1

HBr(acid)+KOH(base)----KBr(salt)+H2O

#مثال 2

HCl(acid)+NaHCO3(base)----NaCl(salt)+H2CO3

#مثال3

HC2H3O2(acid)+NaOH(base)----NaC2H3O2(salt)+H2O

#مثال4

AgNO3(base)+NOCl(acid)----AgCl(salt)+N2O4

مانند هر واکنش ديگرواکنش هاي تعادلي اسيد- بازاز اهميت بسياري برخورداند .هر بار که شما

يک اسيد وباز را ترکيب مي کنيد شما بايد هميشه آن را با يک نمک به پايان برسانيد وسپس برا ي

 تعادلش تلاش کنيدوبقيه محصولات جانبي را پيدا کنيد.واکنش هاي اسيد- بازقسمت مهمي از زندگي روزانه ما هستند ,رشد درخت ها ,عملکرد بدن انسان وواکنش هاي مشابه بسياري نمونه هايي از اين نوع واکنش ها هستند.اين ها فقط نکات ابتدايي درباره ي واکنش ها بوداما وقتي شما به پيش مي رويدممکن است به واکنش هاي اسيد –بازمشکلي براي حل کردن برخورد کنيد.

 

منبع :

6/1/2023 9:33:32 AM
Menu