اهمیت درس فارسی و املا در مقطع ابتدایی

در هر جلسه از کلماتی که در جلسات قبلی برای دانش‌آموزان مشکل بوده نیز استفاده شود تا بتوان درجه‌ی پیشرفت شاگردان را اندازه‌گیری کرد.

اهمیت درس فارسی و املا در مقطع ابتدایی

مقطع ابتدايي زيربناي مقاطع ديگر تحصيلي است و در مقطع ابتدايي نيز پايه‌ی اول اساس پايه‌هاي ديگر است. هر چه دانش‌آموزان در اين پايه بهتر آموزش ببينند در پايه‌هاي ديگر راحت‌تر هستند. در پايه‌ی اول درس رياضي و فارسي (قرائت فارسي و املاي فارسي) کليدي هستند و بيش‌ترين ساعات به اين دو درس اختصاص مي‌يابد و از بين این دو درس، فارسي از اهميت دوچنداني برخوردار است؛ به طوري که بدون يادگيري درس فارسي، يادگيري درس‌های ديگر تقريباً غير ممکن است.

در انتخاب متن املا به موارد زير توجه کنید:

1- متن مورد نظر حاوي جمله باشد و از انتخاب کلمه به‌تنهايي خودداري شود.

2- کلمات سازنده‌ی جملات متن از حروفي تشکيل شده باشند که قبلاً تدريس شده‌اند.

3- کلمات خارج از متن کتاب‌هاي درسي از 20 درصد کل کلمات بيش‌تر نباشد.

4- علاوه بر جملات موجود در کتاب‌هاي درسي با استفاده از کلمات خوانده‌شده، جملات ديگري هم در نظر گرفته شوند.

5- در هر جلسه از کلماتي که در جلسات قبلي براي دانش‌آموزان مشکل بوده نيز استفاده شود تا بتوان درجه‌ی پيشرفت شاگردان را اندازه‌گيري کرد.