ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت

مطالعه‌ی عمیق و یادگیری ثمربخش وقتی حاصل می‌شود که تصور مثبتی از خود داشته باشید و به خود اعتماد کنید.

ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت

مطالعه‌ی عمیق و یادگیری ثمربخش وقتی حاصل می‌شود که تصور مثبتی از خود داشته باشید و به خود اعتماد کنید. اعتماد به خود در موفقیت مؤثر است و مهارت را بیش‌تر و نیرو را افزایش داده و مغز را سالم‌تر می‌کند. وقتی می‌خواهید کاری را انجام دهید از گفتن کلماتی مانند «نمی‌خواهم، نمی‌دانم و نمی‌توانم» بپرهیزید. جمله‌‌ی «این کار محال است» را از دفتر زندگی خود خط بزنید و ترس و بدگمانی و بی‌ارادگی را از ذهن خود دور کنید. هرگز به خود اجازه ندهید که هیجانات و افکار منفی شما را غرق کند و تمرکز حواس شما را مختل سازد. اعتمادبه‌نفس داشته باشید و پیوسته با خود تکرار کنید که قادر به انجام کار هستید، می‌توانید انجام دهید و باید انجام دهید و بدین طریق تفکر مثبت را در خود پرورش دهید. اعتمادبه‌نفس احساس شعف و شادی را در شما به وجود می‌آورد و در حالت شادمانی از تمرکز حواس خوبی برخوردار خواهید بود، بهتر فکر می‌کنید، بهتر مطالعه می‌کنید و نتیجه‌ی کارتان بهتر می‌شود.  

12/9/2022 12:08:36 AM