مارمولک باشید

برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ، بد نیست که از نگرانی‌های اندک و کوچک عبور کنیم و مارمولک باشیم!

مارمولک باشید

اگر یکی از همین روزهای زیبای پاییزی سری به گوشه‌های حیاط منزل یا اطراف دیوارهای آن بزنید حتماً  می‌توانید از مارمولک‌هایی که با چشمان براق به شما زل زده و آماده‌ی دویدن و فرار کردن هستند فیلمی تهیه کنید؛ اما هدفم از طرح این مطلب این است که یک اتفاق جالب در مارمولک‌ها توجه ما را به خود جلب می‌کند و آن اتفاق این است که اگر مورد اذیت قرار گرفته و دمشان هم کنده شود بی‌خیال آن بخش دم شده، دمشان را رها کرده و به فرارشان ادامه می‌دهند؛ زیرا می‌دانند چند هفته‌ی بعد دوباره آن بخش از دمشان ترمیم شده و می‌توانند باز دم دربیاورند و باز روز از نو و روزی از نو.

در طول مسیر مطالعاتی ما در کانون بارها برای ما نیز اتفاقات کم و بیش ناگوار افتاده و حتماً چند روزی نیز افکارمان را درگیر کرده است، اما آن دسته از دانش‌آموزانی که از کنار شکست‌ها گریخته و به امید موفقیت‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهند دانش‌آموزانی هستند که در آینده قدم‌های استوارتری برخواهند داشت.

برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ، بد نیست که از نگرانی‌های اندک و کوچک عبور کنیم و مارمولک باشیم!

بهروز حسین‌پور
نويسنده : بهروز حسین‌پور