اولین گام برنامـه ریزی:کدام کتاب‌های کانون را ترجیح می‌دهید؟

کتاب‌های آبی کانون شامل سوال‌های طبقه بندی شده‌ی استاندارد و شناسنامه دار است. کتاب "نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر" سوال‌های استاندارد کانون را در سه سطح طبقه بندی کرده است.

اولین گام برنامـه ریزی:کدام کتاب‌های کانون را ترجیح می‌دهید؟

 کتاب های فیزیک کانون

285- کدام کتاب های فیزیک کانون را دارید و ترجیح می دهید؟

1) سی سال کنکور فیزیک(کتاب آبی)                   

2) ده سال کنکور فیزیک(کتاب آبی)          

3) کتاب"نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر"            

4) هیچ کدام  

 

کتاب های ریاضی کانون      

286- کدام کتاب های ریاضی کانون را دارید و ترجیح می دهید؟


1) سی سال کنکور ریاضی(کتاب آبی)                  

2) ده سال کنکور ریاضی(کتاب آبی)          

3) کتاب" نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر"             

4) هیچ کدام

 

 کتاب های شیمی کانون       

287- کدام کتاب های شیمی کانون را دارید و ترجیح می دهید؟

1) کتاب آبی شیمی پیش                                    

2) کتاب آبی شیمی پایه

3) کتاب" نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر"           

4) هیچ کدام   

  

 کتاب های زیست کانون

288- کدام کتاب های زیست شناسی کانون را دارید و ترجیح می دهید؟

1) کتاب آبی زیست پیش                                     

2) کتاب آبی زیست پایه

3) کتاب"نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر"           

4) هیچ کدام


6/1/2023 6:28:26 PM
Menu