شهروز رحیمی
گراف + احاطه گری از ریاضیات گسسته
شهروز رحیمی
سروش صفا
تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم )از زیست شناسی3
سروش صفا
محمد نورانی
اختیارات شاعری 2 : وزنی از علوم وفنون ادبی3
محمد نورانی
شهروز رحیمی
آشنایی با مقاطع مخروطی (دایره)-قسمت دوم از هندسه3
شهروز رحیمی
مهدی اسماعیلی
اسلوب شرط و ارکان آن +ترجمه فعل مضارع +معانی افعال ناقصه ازعربی 3 دوازدهم انساني
مهدی اسماعیلی
مهدی اسماعیلی
اسلوب حصر + تست ازعربی 3 دوازدهم انساني
مهدی اسماعیلی