• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان از کلاس دهم تجربي از مباحث انتقال مواد در گیاهان , تغذیه‌ی گیاهی , جانداران موثر در تغذیه‌ی گیاهی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث