• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل پاسخ گیاهان به محرک ها از کلاس يازدهم تجربي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل پاسخ گیاهان به محرک ها از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث