• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل مغناطيس و القای الکترو مغناطیسی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث قانون لنز , القاگرها , قانون القاي الكترومغناطيسي فاراده , پديده ي القاي الكترومغناطيسي , ميدان مغناطيسي , نيروي مغناطيسي وارد بر سيم حامل جريان , نيروي مغناطيسي وارد بر ذره ي باردار متحرك در ميدان مغناطيسي ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مغناطيس و القای الکترو مغناطیسی از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث