• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل تابع از کلاس يازدهم رياضي از مباحث توابع یک به یک و تابع معکوس , ترکیب توابع , توابع زوج و فرد , تساوی دو تابع , معادلات و توابع/رسم نمودار/دامنه و برد , توابع صعودی و توابع نزولی , توابع چندجمله ای , توابع چند ضابطه ای , جبر توابع , یادآوری , انواع توابع و رسم توابع , توابع پله ای و جزء صحیح , تابع متناوب ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تابع از گروه يازدهم رياضي


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث