• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم از کلاس يازدهم رياضي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث