• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل از کلاس رياضى نظام جديد از مباحث واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون ها , برقکافت1و NaCl و تهیه فلز سدیم , خوردگی، یك واكنش اكسایش كاهش ناخواسته , برقكافت آب، راهی برای تولید گاز هیدروژن , سلول سوختی، منبعی برای تولید انرژی سبز , انجام واکنش با سفر الکترون , کل فصل ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل از گروه رياضى نظام جديد


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث