آزمایش استرس و نگرانی

استرس و نگرانی چه نقشی در مطالعه‌ی ما دارد؟ در این ویدئو اهمیت استرس و نگرانی در مطالعه نشان داده می شود