امروز و فردا کردن

شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در هنگام مطالعه فرایند را به امروز و فردا موکول می کنید و در انجام کار تعلل می کنید. ولی چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟ این ویدئو را ببینید