برنامه ریزی کردن و سازماندهی کردن

چگونه می توانیم فرایند مطالعه‌ی خود را برنامه ریزی و سازماندهی کنیم؟ این فرایند چگونه انجام می شود؟ این ویدئو را از دست ندهید