قسمت مقدماتی دوره‌ی Crash Course مخصوص مهارت‌های مطالعه

در قسمت اول از این دوره، به مقدمات و معرفی دوره پرداخته می‌شود.