سخت افزار و نرخ افزار به چه معنی است؟

هر کامپیوتر از سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. این دو چه معنی دارند؟