داده های و صفر و یک به چه مفهومی هستند؟

داده‌های صفر و یک به چه معنا هستند؟ چرا به این صورت نوشته می شوند؟