آتش فشان

آتش فشان چیست و چکونه به وجود می آید؟ این ویدئو در مورد نحوه تشکیل آتش فشان و ویژگی های آن صحبت می کند