انواع صخره ها

صخره و سنگ انواع گوناگونی دارد. این ویدئو به زبانی ساده آن ها را بیان می کند