مناطق آب و هوایی زمین

مناطق مختلف آب و هوایی زمین به چه صورتی هستند؟ این مناطق هرکدام چه ویژگی‌هایی دارند؟ در این ویدئو در این مورد صحبت می‌شود.