چرا سوسمار تغییر رنگ می دهد؟

چرا بعضی حیوانات و خزندگان تغییر رنگ می دهند؟ در این ویدئو که مخصوص کودکان است به زبان ساده این موضوع توضیح داده شده است