بیوگرافی ونگوک

این ویدئو به صورت مصور یک بیوگرافی از ونگوک را ارائه می دهد