بیوگرافی آبراهام لینکن

این ویدئو به صورت مصور یک بیوگرافی از آبراهام لینکن ارائه می دهد