ابزارهای روانشناسی اطلاعات برای مذاکره

این ویدئو به بررسی ابزارهای روانشناسی اطلاعات برای مذاکره می پردازد.