بررسی و ارزیابی عملکرد قرارداد

چگونه می توان عملکرد یک قرارداد را ارزیابی و بررسی کرد؟ این ویدئو به بررسی این موضوع می پردازد