ایجاد معامله قرارداد و قانونی

یک معامله قرارداد چگونه طراحی می شود و چه ویژگی هایی دارد؟