موضوعات پیچیده را از شروع تا پایان آموزش دهید(قسمت44)

در این بخش نیز این موضوع تاکید می شود که موضوعات پیچیده را از شروع تا پایان باید آموزش داده شود