این دوره برای چه کسانی مناسب است؟(قسمت2)

در این قسمت توضیح داده می شود که این دوره برای چه کسانی مناسب است.