استفاده از فایل های تمرین(قسمت سوم)

در این قسمت به آموزش استفاده از فایل های تمرین می پردازد