تسونامی های بزرگ چگونه رفتار می کنند؟

تسونامی های بزرگ مثل اتفاقی که چندین سال قبل برای ژاپن رخ داد می تواند خسارت های زیادی به سواحل آن کشورها بزند.ولی تسونامی های بزرگ چگونه به وجود می آیند؟ در این ویدئو به جواب سوال خود می رسید