کیلوگرم آمریکایی

کیلوگرم یک معیار اندازه‌گیری برای جرم اجسام است.ولی این ویدئو به بررسی کیلوگرم آمریکایی پرداخته است.آن را از دست ندهید