دی اکسید کربن و اثر گلخانه ای چیست؟

در مورد گرمایش زمین به تفصیل ویدئوهایی در این بخش گذاشته شده است ولی دی اکسید کربن واقعا چه اثری دارد؟ این ویدئو را از دست ندهید