آیا عضلاتی که در می کنند در حال رشد هستند؟

تاکنون برای شما هم اتفاق افتاده است که بعد از ورزش عضلات شما درد بگیرد؟علت این درد در عضلات چیست؟ در این ویدئو توضیحاتی در این مورد داده شده است