نام عناصر از کجا گرفته شده است؟

بعضی عنصرها نام عجیبی دارند و بعضی ها نیز خوش آهنگ هستند ولی در حقیقت نام عناصر از کجا آورده شده است؟