چرا فصل ها بی معنی هستند؟

فصل ها واقعا معنی خاصی دارند؟ آیا این نوع اسم گذاری مناسب است؟ ویدئو را ببینید