چرا مردم در مورد ریاضیات اضطراب می‌گیرند؟

چرا مردم از ریاضیات می ترسند؟ ترس از ریاضی ناشی از چیست؟