دوگانه ذره -موج چیست؟قسمت دوم

قسمت دوم از مجموعه دو قسمتی دوگانه ذره-موج را ببینید.در ضمن برای فهم بهتر آن بهتر است قسمت اول را قبل از آن حتما ببینید