در هنگام باران بهتر است راه برویم یا بدویم؟

احتمالا شما هم در زیر رگبار شدید باران گیر افتاده اید.در این شرایط راه می روید یا می دوید؟ به نظر شما کدام حالت باعث می شود کمتر خیس شوید؟