معادله e=mc^2 کامل نیست

معادله معروف انیشتین آیا کامل است؟ برای کسب اطلاعت جالب در این مورد ویدئوی بالا را از دست ندهید
فیلم های مرتبط