آیا فشار می تواند منجر به ذوب شدن یخ شود؟

در مورد رابطه فشار گازها و دما اطلاعاتی داریم ولی آیا فشار می تواند یخ را ذوب کند؟ ویدئوی بالا را از دست ندهید