آزمایش پرتاب بلوک

در این آزمایش ما یک بلوک را پرتاب می کنیم و می خواهیم ببینیم چه بلایی سرش می آید نظر شما چیست؟